โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
เกษียณอายุราชการ ครูเกษสุดา เงินคำคง
ยกยอขันมาลา ไหว้สาบูชาครู