ครูสายชั้นระดับ ป.4

นางโสภา ธัญธราดล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.4 ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสุกัญญา ธรรมดา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/2

นางสาวฤทัยวรรณ เครือวงศ์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.4/3

นางมณธิดา ปวงคำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/4

นางสาวปุณยนุชนภัส อินทนุ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/5

นางศิริลักษณ์ อินต๊ะยศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/6

นางศิริพร มะโนรัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/7

นายพงศกร สุดวงรัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ ชัยยศ
ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาศิลปะ

นางสาวภิชากร เครือฟอง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา

Shared Website