ครูสายชั้นระดับ ป.2

นางศรีมร ปินตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.2 ครูประจำชั้น ป.2/6

นางวันเพ็ญ เบี้ยวบรรจง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.2/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพวรรณ ธนันชัย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสายศิลป์ น้อยเรือน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.2/3

นางนิภาพร ไชยยา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.2/4

นางวันรุ่ง กองระบาง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.2/5

นางสาวสุพัตรา สุใจ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.2/7

นางเกศชฎา ศรีติ๊บ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิช
าวิทยาศาสตร์

นางสาวจิตตานาถ เทพวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา
และพละศึกษา

นางอุไรวรรณ บุญประสม
ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ

Shared Website