การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เริ่มฝึกประสบการณ์ โรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

Read more