ครูสายชั้นระดับ อ.1

นางกาญจนา สุปินโน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1 ครูประจำชั้น อ.1/1

นางยุพา สารบรรณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อ.1/2

นางสาวนิชนาถ ยาพะวัง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อ.1/3

Shared Website