ผลงานของสถานศึกษา

ผลการอบรม ผลการปฏิบัติงาน ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ   และระดับภาค  ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด
ของสถานศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

วันเดือนปี

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง

ผลงาน

หน่วยงาน/สถาบัน/บุคคลผู้มอบเกียรติคุณ

๒๒ ธ.ค.๒๕๖๒

โล่รางวัลและเกียรติบัตร IQA  AWORD ระดับยอดเยี่ยม ปี ๒๕๖๒

เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยอดเยี่ยมและสูงต่อเนื่องจนสามารถเป็นแบบอย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่นได้

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๐ ต.ค.๒๕๖๑

โล่รางวัลและเกียรติบัตร IQA  AWORD ระดับยอดเยี่ยม ปี ๒๕๖๑

เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยอดเยี่ยมและสูงต่อเนื่องจนสามารถเป็นแบบอย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่นได้

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๗ ก.ย.๒๕๖๑

โล่รางวัลสถานศึกษาที่ให้การอุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษา 

 

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

๑๗ ก.ย.๒๕๖๑

โล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนที่ส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนภาษาไทยยอดเยี่ยม

โรงเรียนที่ส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนภาษาไทยยอดเยี่ยม

เขตพื้นที่การศึกษา

๑๗ ก.ย.๒๕๖๑

โล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าระดับประเทศ  ทุกสาระวิชา

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าระดับประเทศ  ทุกสาระวิชา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต6

๑๗ ก.ย.๒๕๖๑

โล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าระดับประเทศ  ทั้ง  ๓  ด้าน

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ (NT)     ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าระดับประเทศ  ทั้ง  ๓  ด้าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต6

๒๕ ก.ค.๒๕๖๑

โล่รางวัลและเกียรติบัตร โรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ  กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ระดับยอดเยี่ยม    ( ที่ ๑ ระดับประเทศ) ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับยอดเยี่ยม ( ที่ ๑ ระดับประเทศ)     ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย    เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ      ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๙ มิ.ย.๒๕๖๐

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ -๒๕๕๙  ทุกสาระวิชา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต6

๑๒ พ.ค.๒๕๕๗

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินด้านภาษา ตั้งแต่  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงกว่าระดับชาติ

 

 

 

 

๒๙ ก.ค.๒๕๕๗

ได้รับเกียรติบัตร ได้รับคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับดี  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับดี  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Shared Website