ครูสายชั้นระดับ ป.6

นางธีราพร ปินทยา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.6 ครูประจำชั้น ป.6/2

นางนัฐกานต์ แนบสนิทธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาการสายชั้น ป.6 ครูประจำชั้น ป.6/1

นางณัฐนิช พรหมปัญญา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.6/3

นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.6/4

นางสาววิลัยพร เงินแก๊ง
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.6/5

นางสุนันท์ นิลรัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.6/6

นายสุพจน์ คำแปง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาศิลปะ

นายสิทธิโชค พวงยอด
ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาศิลปะ

Shared Website