ผู้บริหารโรงเรียน

นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์ติดต่อ 053-341263
อีเมล : kittiyaphan1@hotmail.com

นายอดิศักดิ์ ต๊ะคำ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์ติดต่อ 053-341263นายเจริญทรัพย์ ยาโนยะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์ติดต่อ 053-341263
นางเสาวลักษณ์ ลุนระวรรณ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์ติดต่อ 053-341263

Shared Website