ครูสายชั้นระดับ อ.3

นางเนตนภา นันต๊ะยศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ครูประจำชั้น อ.3/1

นางสาวอนงค์พรรณ แสนสุรินทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อ.3/2

นางสาวคนึงนุช กันเพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อ.3/3

นางสาวปนิดา เกิดปัญญา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อ.3/4

นางสาวธนนารถ พงษ์นุช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อ.3/5

นางณริศรา ฮ่วนสกุล
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น อ.3/6

นางสาวพรรษามัท เชื่อมชิต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อ.3/7

Shared Website