การศึกษาดูงานจากสถานศึกษาต้นแบบ

การศึกษาดูงานจากสถานศึกษาต้นแบบ เป็นการเรียนรู้การบริหารจัดการตามสภาพจริงในสถานศึกษา และสรุปองค์ความรู้จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนศรีจอมทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

Shared Website