ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางวรนิษฐา ไกรแสง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชนกานต์ สุต๋าคำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพิรัชชัย ภาระวงศ์
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางสมบูรณ์ ปวนปันมา
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางเอื้องคำ กันทะถ้ำ
ตำแหน่ง แม่บ้าน

Shared Website