ข้อมูลสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

        ภายในปี 2567  โรงเรียนศรีจอมทอง เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มีความเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษา มุ่งพัฒนาสู่สากล

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สร้างจิตสำนึกในความเป็นท้องถิ่น ชุมชนและความเป็นไทย
 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถตามมาตรฐานสากล
 5. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นทักษะตามศตวรรษที่ 21 3R 8C
 6. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 7. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ
 8. พัฒนากระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย (Goals)

 1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มีจิตสำนึกในความเป็นท้องถิ่น ชุมชนและความเป็นไทย
 4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม
 5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นทักษะตามศตวรรษที่ 21 3R 8C และการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
 6. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
 7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
 8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่าย
  ในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

Image

           สัญลักษณ์รูปพระธาตุมีงาช้างสองข้าง หมายถึง สมัยก่อนโรงเรียนตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต่อมาได้ย้ายมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน  จึงเปรียบเสมือนโรงเรียนศรีจอมทอง เป็นลูกพระธาตุ และพระธาตุศรีจอมทองมีช้างปกปักรักษาซึ่งสมัยก่อนมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่ง ได้ทรงถวายงาช้างคู่พระธาตุจึงได้นำมาเป็น สัญลักษณ์ของโรงเรียนศรีจอมทอง

สีประจำโรงเรียน

Image

          สีประจำโรงเรียนคือสีแดง ขาว ซึ่งสีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์เปรียบเสมือนเด็กนักเรียน สีแดง หมายถึง ความมั่นคงหนักแน่น ความรัก ความสามัคคี

คำขวัญโรงเรียน

           เรียนดี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา   กีฬาเด่น

Shared Website