ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

………….ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทางโรงเรียนศรีจอมทองจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนทั้ง On Hand , On Demand และ Online ทางคุณครูได้ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาย้อนหลัง ผ่านเว็บไซต์ Youtube เพื่อจะได้ทบทวนความรู้ นักเรียนสามารถเลือกรายวิชา / ครูผู้สอน ตามระดับชั้นของนักเรียนจากลิงก์ Link ด้านล่างได้เลยครับ

Shared Website