ผลงานครู/บุคลากร

ผลการอบรม ผลการปฏิบัติงาน ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ   และระดับภาค  ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

วันเดือนปี

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง

ผลงาน

หน่วยงาน/สถาบัน/บุคคลผู้มอบเกียรติคุณ

๒๙ ก.ค.๒๕๖๐

นางนิภา   ทิพย์เจริญ  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมแต่งกลอนสี่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมแต่งกลอนสี่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

สพฐ.

๑๘-๑๙ มิ.ย.๒๕๖๐

นางกิ่งแก้ว  ศรีจอมทอง เป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไรให้สำเร็จและยั่งยืน” การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูวิชาการ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๖  “หัวข้อ การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียน”

เป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไรให้สำเร็จและยั่งยืน” การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูวิชาการ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๖  “หัวข้อ การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียน”

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๑๘ ส.ค.๒๕๖๐

นางกิ่งแก้ว  ศรีจอมทอง ,นางนัฐกานต์ แนบสนิทธรรม ,นางโสภา  ธัญธราดล และนางสาวฉันฑิตา มะโนรา  ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนทำให้นักเรียนได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านภาษา (Literacy) จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT นักเรียนชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นครูผู้สอนที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนทำให้นักเรียนได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านภาษา (Literacy) จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT นักเรียนชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สพฐ.

๑๘ ส.ค.๒๕๖๐

นางธีราพร  ปินทยา , นางพัชริน      ไชยาเลิศ ,นางเกศชฎา  ศรีติ๊บ และนางวิจิตรา  จันทร์มา  ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนทำให้นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบนักเรียน  ชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่าระดับชาติ 

ครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนทำให้นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบนักเรียน  ชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่าระดับชาติ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๑๘ ส.ค.๒๕๖๐

นางจารุณี  ซื่อตระกูล ,นายอดิศักดิ์  อ่อนฉ่ำ  ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนทำให้นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบนักเรียนชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่าระดับชาติ 

เป็นครูผู้สอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนทำให้นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบนักเรียนชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่าระดับชาติ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๑๘ ส.ค.๒๕๖๐

นางบรรณสรณ์  หล้าเต็น ,นางสายสุนีย์  ปินทะยา ,นายโชติ ณ รังษี  ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนสาระวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนทำให้นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบนักเรียนชั้น   ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่าระดับชาติ 

เป็นครูผู้สอนสาระวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนทำให้นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบนักเรียนชั้น   ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่าระดับชาติ 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๑๘ ส.ค.๒๕๖๐

นางนัฐกานต์  แนบสนิทธรรม ,นางณัฐนิช พรมปัญญา  ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนสาระวิชาภาษาไทย ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนทำให้นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบนักเรียนชั้น  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่าระดับชาติ

ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนสาระวิชาภาษาไทย ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนทำให้นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบนักเรียนชั้น ป.๖

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑

นางบรรณสรณ์  หล้าเต็น ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๑๖ ม.ค.๒๕๖๑

นางสาวดวงมณี ทองนาเมือง ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระวิชา ภาษาไทย

ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระวิชา ภาษาไทย

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

 

 

Shared Website