ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนศรีจอมทอง เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านหลวง 2 (ศรีจอมทอง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2465  โดยมีนายชื่น  ธนัญชัย  เป็นครูใหญ่คนแรก  เดิมตั้งอยู่ที่ศาลาวัดพระธาตุศรีจอมทอง  เป็นเวลา 14 ปี ต่อมาเมื่อ 1 เมษายน  2479  หมื่นผดุง  สุขเสริม  ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินของนางสุข  นางจันทร์แก้ว  แสงสีโสด  มอบให้เป็นที่ดินของโรงเรียน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนราชพัสดุ  เลขที่ 1218  พ.ศ.2530  เนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน  70.9 ว2  .พ.ศ.2479  ได้สร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว  ขนาด 7  ห้องเรียน  โดยมี นายอินตา  สุลาวรรณ  เป็นครูใหญ่  จนถึง  พ.ศ.2486 ได้ลาออก นายทิพย์  ประสพสุข จึงเป็นครูใหญ่แทน เดือน เมษายน  2487  โรงเรียนประสบพายุพัดอาคารพังทั้งหลังไม่สามารถซ่อมแซมได้ นายเธียร กลัมสูตร ศึกษาธิการ จึงนำไม้ไปสร้างโรงเรียนบ้านข่วงเปาเหนือ นักเรียนโรงเรียนศรีจอมทองจึงย้ายไปเรียนที่ศาลาวัดพระธาตุตามเดิม

      พ.ศ.2495  นายสมาส  อมาตยกุล  นายอำเภอได้มอบที่ดิน ซึ่งเป็นที่ป่าช้าเก่าแก่ให้โรงเรียน ติดต่อกับที่ดินของโรงเรียน นายสมาน  เยสุวรรณ ศึกษาธิการอำเภอกำนันปัน  ศรีจอมทอง   นายหมื่น  นามเทพ  ได้นิมนต์ท่านครูบาอภิชัย  ขาวปี นักบุญเมืองเหนือมาเป็นประธานในการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึกฉาบปูน ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 60 ม. แบบ ป.1  มุขกลาง  จำนวน  1  หลัง  7  ห้องเรียน  สิ้นค่าก่อสร้าง  175,039.15 บาท  โดยไม่ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ได้ทำบุญอาคารเมื่อ 2 พฤษภาคม 2496  โดยมีนายประเสริฐ  กาญจนกุล  ผู้จัดการเชียงใหม่ มาเป็นประธาน  นายทองสุข  สุวัตถี  เป็นนายอำเภอ

       พ.ศ.2498  นายเหรียญ  เสาวธีระ  นายอำเภอ  นายสุนทร  รักราษฎร์  ปลัดอำเภอได้ออกหลักฐานที่ดินให้แก่โรงเรียน นายสมาน  เยสุวรรณ  ศึกษาธิการอำเภอ กำนันปัน ศรีจอมทอง  นายหมื่น นามเทพ ครูใหญ่ ได้นำราษฎร์สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง ขนาด 18 ม. จำนวน 4 ห้องเรียน สิ้นค่าก่อสร้าง 11,834.60 บาท  โดยราษฎรบริจาค

        พ.ศ.2499  จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่คับแคบจึงแบ่งนักเรียนไปเรียนที่ศาลาวัดพระธาตุ  จำนวน 3 ห้องเรียน ต่อมาคณะกรรมการโรงเรียนได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณสุวรรณโมลี เจ้าคณะอำเภอ พระครูสุวิทยธรรมเจ้าอาวาส เป็นประธานในการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึกชั้นเดียว 2 มุข กว้าง 9 ม. ยาว 32 ม. จำนวน 5 ห้องเรียน  สิ้นค่าก่อสร้าง 58,908.75 บาท  เป็นเงินสมทบ  จากวัดพระธาตุ 12,000.-บาท ทางราชการสมทบ 4,000.-บาท  ทำพิธีเปิดอาคาร เมื่อ พ.ศ.2499

          ปีการศึกษา 2499 ทางราชการได้เปิดสอนโรงเรียนมัธยม 1 แห่ง อยู่ติดกับบริเวณป่าช้า วัดดอยแก้ว  โดยมีนายไถน  ใจดี  เป็นครูใหญ่  แต่สถานที่อยู่ห่างชุมชนจึงย้ายมาตั้งในบริเวณ โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง ด้านทิศเหนือ (ปัจจุบันคือห้องสมุดประชาชน)  พ.ศ.2503  โรงเรียนมัธยมได้รับอนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017  ตึกไม้ ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 133,310.-บาท และมีผู้บริจาคสร้างบ้านพักครูหลังแรกทำด้วยไม้ จำนวน 1 หลัง

         พ.ศ.2506 ทางราชการมีนโยบายขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 7 ปีจึงมีการรวมโรงเรียนมัธยมและชุมชนศรีจอมทอง เข้าด้วยกัน เมื่อ 21 มิถุนายน 2506 โดยมีนายไถน ใจดี เป็นครูใหญ่ ส่วนนายหมื่น  นามเทพ  ได้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนข่วงเปาเหนือ

         พ.ศ.2508  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเงิน 35,000.-บาท ก่อสร้างโรงฝึกงาน ขนาด 7 x 9 ม. ตามแบบ 3 / 2 เสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคม 2509

          พ.ศ.2509  ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคทรัพย์ จำนวน 21,650.-บาท  ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน

         3 มิถุนายน 2511 ทางราชการได้สร้างอาคารเรียนแบบ 017  ตึก  จำนวน  8  ห้องเรียน เป็นเงิน  280,000.-บาท อยู่ด้านทิศใต้ของสนาม  มีนายจันทร์  ศรีจอมทอง  เป็นผู้ก่อสร้าง เสร็จเมื่อ 9  ตุลาคม 2512  ทำพิธีเปิดเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2512 นายสุรจิตต์  จันทรคัพท์ เป็นนายอำเภอ  นายสุพจน์  ชวลิตพงค์  เป็นศึกษาธิการอำเภอ

       พ.ศ.2513  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูขนาด 2 ห้องนอน เป็นเงิน  250,000.-บาท ผ่ากั้นด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบทำบุญเมื่อ 21  กันยายน  2513

          เนื่องจากรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออกติดกับลำน้ำเหมืองเป็นรั้วมะขามเทศ นายสวัสดิ์  เหมือนสุทธิวงศ์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษาตอนปลาย  จึงติดต่อผู้ปกครองนักเรียนเพื่อช่วยกันสร้างรั้วซีเมนต์ยาว 117 เมตร  จำนวน  54  ห้อง  เป็นเงิน 19,787.-บาท  ก่อสร้างเสร็จเมื่อ  18  สิงหาคม  2515  โดยมีนายทองพูน  ไชยราช  เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ต่อมาเจ้าคุณวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  พร้อมศรัทธา ได้นำผ้าป่านครหลวงกรุงเทพ ลำปาง เชียงใหม่ มาทอดเพื่อหาเงินสร้างรั้วด้านใต้ได้เงิน 5,366.25 บาท ราษฎรสมทบอีก  6,725.-บาท  ได้สร้างเพิ่มเติมอีก 74 ห้อง  เป็นเงิน  12,958.95  บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อ  12  มกราคม  2517

        พ.ศ.2518  สจ.สุวิทย์  นามเทพ  นายปรีชา  ศรีนาราง  นายอำเภอ  นายบุญเลิศ  สุวี หัวหน้าหมวดการศึกษา  นางวรรณา  วุฒิการณ์  อาจารย์ใหญ่พิจารณา เห็นว่าอาคารเรียนอภิชัย ชำรุดมากจึงของบประมาณซื้อและสร้างอาคาร  017  ตึกขนาด 6 ห้องเรียน  เป็นเงิน 400,000.-บาท  เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก  4,500.-บาท  รวม  404,500.-บาท คุณนายกิมฮ้อ   นิมมานเหมินทร์  บริจาคอีก 13,000.-บาท  เป็นค่าต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้อง  รวมเป็น 8 ห้อง  นายไหล   อะตะมะ  บริจาคประตูเหล็ก  1,300.-บาท  ก่อสร้างเสร็จ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2519 และได้สร้างบ้านพักครูอีก 1 หลังวงเงิน  70,000.-บาท  ทำพิธีเปิด เมื่อ  5  พฤศจิกายน  2519  โดยมีนายทวี ทวีพูล เป็นนายอำเภอ ในปีนี้นายสวัสดิ์  เหมือนสุทธิวงศ์ ได้ถูกยืมตัวไปช่วยราชการฝ่ายการเงิน  หมวดการศึกษาอำเภอจอมทอง

       พ.ศ.2522  ได้รับอนุมัติสร้างโรงอาหารแบบ อชม.2  ราคา  127,000.-บาท  โดยมีนายจันทร์  ศรีจอมทอง   เป็นผู้ก่อสร้างเสร็จ เมื่อ  9  มีนาคม  2523

         พ.ศ.2524  กสช.สร้างโรงอาหารและส้วม 1 หลัง เป็นเงิน 10,000.-บาท

     พ.ศ.2528  ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารอภิชัย 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 300,000.-บาท สร้างเสร็จเมื่อ  4  มกราคม  2528

         เนื่องจากอาคาร  017  ตึกไม้ด้านเหนือชำรุดทรุดโทรมมากและอยู่ขวางสนามฟุตบอล   สร้างมาได้ 23 ปี  ยากแก่การซ่อมแซม  คณะกรรมการโรงเรียน จึงติดต่อ ดร.อำนวย  ยศสุข  รมช.คลัง  สส.เขต 3  เชียงใหม่  เพื่อช่วยเหลือ ฯพณฯ ได้นำคณะชมรมธุรกิจชาวบางรักและคลองเตยมาบริจาคเงินช่วยเหลือ รื้อย้ายและก่อสร้าง สิ้นเงิน  300,000.-บาท  ได้ทำพิธี “ตานส่าย  ตานแตน”  เมื่อ 24  มกราคม  2528  ก่อสร้างอาคาร  017  ตึก  8 ห้องเรียน  ใช้ชื่ออาคาร “อภิชัยขาวปี” (ธุรกิจบางรักอนุสรณ์) สร้างเสร็จเมือง  31  มีนาคม  2528  โดยนายมอย  มุอินใจ  เป็นผู้ก่อสร้าง  และนายมอย  ได้บริจาคเงินต่อเติมชั้นล่างอีก  3  ห้องเรียน เป็นเงิน 45,000.-บาท  ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อ  13  เมษายน  2528  โดย ดร.อำนวย  ยศสุข  รมช.คลังเป็นประธานพร้อมด้วย  คณะผู้บริจาค   มีคุณแก้ว  วงศ์บุญสิน  คุณธรรม  ธนโรเคาสุข  คุณโกวิทย์  วงค์สันติสุข  คุณพีระเดช  ไกศิยวานิช   เป็นผู้นำชาวบางรักและคลองเตย

        21  กรกฎาคม  2528  ทางโรงเรียนได้รับมอบพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาจากวัดแสนฝาง  ได้ตั้งชื่อว่า  “พระพุทธมิ่งมงคล”

         30 ธันวาคม  2528 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาด 5 x 10 ม. วงเงิน 35,000.-บาท ให้แก่โรงเรียน

      20 กันยายน  2529  ได้รับงบประมาณจาก สปช.สร้างสนามฟุตบอล เป็นเงิน 300,000.-บาท ปีนี้ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติเปิดสอนอนุบาล 5 ขวบ อย่างเป็นทางการ

       1 พฤษภาคม 2532  คณะผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันขุดบ่อน้ำบาดาล ที่บ้านแม่กลางบ้านลุ่ม โดยนายมานิต  นามเทพ  ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ตั้งโรงสูบน้ำ สิ้นเงิน 60,000.-บาท

         1 พฤษภาคม  2534  ได้รับอนุมัติเปิดอนุบาล 4 ขวบ และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.205 / 26  วงเงิน 1,106,000.-บาท  สร้างเสร็จ เมื่อ 9  มีนาคม  2535

         7 สิงหาคม 2537  ทอดผ้าป่ามหากุศล นำโดย ดร.ขุนทอง  อินทร์ไทย   อาจารย์มหาวิทยาลัยเชฟประเทศญี่ป่น  จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ โรงสูบน้ำเสร็จ เมื่อ 26 ธันวาคม 2536  สิ้นเงิน 95,000.-บาท

         21 สิงหาคม 2538สร้างถนนลาดยางโดย งบ สส.สุรพล เกียรติไชยากร และโรงเรียนหาเงินสมทบ สิ้นเงิน 140,800.-บาท

     12  พฤษภาคม  2539 ได้รื้อย้ายอาคาร กสช. ไปสร้างอาคารอนุบาล ด้านทิศใต้  ราษฎรสละแรงงานคิดเป็นเงิน 50,000.-บาท

       ปีงบประมาณ 2539  ได้รับงบสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2 / 28    3 ชั้น  12  ห้องเรียน งบประมาณ 4,148,344.-บาท  ก่อสร้างอาคาร เสร็จเมื่อ 1  พฤศจิกายน  2540

       22  กรกฎาคม  2542  นายสวัสดิ์  เหมือนสุทธิวงค์  นายพิบูลย์  ศรีปินตา  นายทองพูน  ไชยราช ได้ร่วมกันของบประมาณสร้างรั้ว  และปรับปรุงภุมิทัศน์ ขอลานกีฬาเอนกประสงค์ของโรงเรียนและที่ว่าการอำเภอ โดยการประสานงานของ สส.ณรงค์ ภูอิทธิวงค์  สส.เชียงใหม่ เขต3   ในส่วนของโรงเรียนได้งบประมาณจาก สปช. เป็นเงิน 1,239,000.-บาท  พร้อมกับสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยงบประมาณของกรมโยธาธิการ ในส่วนของอำเภอ   และโรงเรียน  การก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง  มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา เมื่อ 5 ธันวาคม 2542

        18  ธันวาคม  2544 นายจักรคำ หวันแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สปอ.ฮอด  สปจ.เชียงใหม่  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง

         เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2554 โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง  ได้ทำการขอเปลี่ยนชื่อมาเป็น  “โรงเรียนศรีจอมทอง”

       ปัจจุบันโรงเรียนศรีจอมทอง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    ตั้งอยู่เลขที่ 192   หมู่  1   ตำบลดอยแก้ว   อำเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม่   บนเนื้อที่ทั้งหมด  12 ไร่  1 งาน 70.9  ตารางวา   โรงเรียนศรีจอมทอง   ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,693 คน  และมีข้าราชการครูทั้งหมด  64  คน ช่วยราชการ  1  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน นักการภารโรง  2  คน  พนักงานขับรถ  1  คน   แม่บ้าน  2  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  2  คน

 รายนามผู้บริหารโรงเรียน

 1. นายชื่น  ธนันชัย                          พ.ศ.2465 - 2479
 2. นายอินตา  สุภาวรรณ                  พ.ศ.2479 - 2486
 3. นายทิพย์  ประสพสุข                   พ.ศ.2486 – 2487
 4. นายวิรัช  อุดมใหม่                       พ.ศ.2487 - 2488
 5. นายมานิต  ปรมะ                         พ.ศ.2488 - 2488
 6. นายแสวง  คมขำ                         พ.ศ.2488 – 2488
 7. นายสมบูรณ์  คันธาทิพย์              พ.ศ.2488 – 2492
 8. นายหมื่น  นามเทพ                      พ.ศ.2492 – 2506
 9. นายไถน  ใจดี                              พ.ศ.2506 – 2509
 10. นายเกียรติ  ขวัญคง (รักษาการ)    พ.ศ.2509 – 2509
 11. นายเมือง  ละอองอินทร์                พ.ศ.2509 – 2511
 12. นางวรรณา  วุฒิการณ์                   พ.ศ.2511 – 2526
 13. นายสวัสดิ์  เหมือนสุทธิวงศ์          พ.ศ.2527 – 2544
 14. นายพิบูลย์  ศรีปินตา (รักษาการ)  พ.ศ.2544 – 2544 
 15. นายจักรคำ  หวันแดง                    พ.ศ.2544 – 2562
 16. นายสามารถ  อินตามูล                  พ.ศ.2562 - 2564
 17. นางสาวดวงมณี ทองนาเมือง (รักษาการ) พ.ศ. 2564 - 2564
 18. นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว                  พ.ศ.2564-ปัจจุบัน

 

Shared Website