นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ศึกษา การทำวิจัย และทดสอบพันธ์ุพืช การแสดงนวัตกรรมสายพันธ์ุพืชของ บจก.โฮมซีดส์

โรงเรียนศรีจอมทอง##

Read more