ผลงานนักเรียน

ผลการอบรม ผลการปฏิบัติงาน ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ   และระดับภาค  ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด
ของนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

วันเดือนปี

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง

ผลงาน

หน่วยงาน/สถาบัน/บุคคลผู้มอบเกียรติคุณ

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เด็กชายอภิวุฒิ  ศิรินัย  ได้รับ โล่รางวัลและเกียรติบัตร ชนะเลิศ  ระดับประเทศ  การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสี่  ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ชนะเลิศ  ระดับประเทศ  การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสี่  ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

สพฐ.

๒๕๖๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เสาร์แก้ว  ได้รับเกียรติบัตร  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

สพฐ.

๒๕๕๙

เด็กชายอัคคพล แก้วเคียงคำ  ได้รับเกียรติบัตร การทดสอบความสามารถพื้นฐานนักเรียน (NT) ชั้น ป.๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ทำคะแนนความสามารถด้านภาษา เต็ม ๓๕ คะแนน จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานนักเรียน (NT) ชั้น ป.๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สพฐ.

๑๑ มี.ค.๒๕๕๙

เด็กชายเอกวรกร  พรมเสน และเด็กหญิงจิราภัทร  แสนสัจจะ ได้ส่งผลงานและได้รับคัดเลือกให้ลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

ได้ส่งผลงานและได้รับคัดเลือกให้ลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ       ปี ๒๕๕๙

 

๘ ต.ค.๒๕๕๙

เด็กหญิงถนัญญา  กาลิวิน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

๘ ต.ค.๒๕๕๙

เด็กหญิงรวมใจภักดิ์  อุปนันท์  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ป.๑-๓ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ป.๑-๓ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

๘ ต.ค.๒๕๕๙

เด็กชายนรวีร์ เขตร์วัง , เด็กหญิงดำ ลุงหลิ่ง และเด็กหญิงมัณฑนา จินาตุ้ย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

๘ ต.ค.๒๕๕๙

เด็กหญิงณัฐธิฌา  ขวัญใจยอดคีรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ 

 

๘ ต.ค.๒๕๕๙

เด็กหญิงรวมใจภักดิ์  อุปนันท์  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ป.๑-๓ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ป.๑-๓ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

๘ ต.ค.๒๕๕๙

เด็กชายนรวีร์ เขตร์วัง , เด็กหญิงดำ ลุงหลิ่ง และเด็กหญิงมัณฑนา จินาตุ้ย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

๘ ต.ค.๒๕๕๙

เด็กหญิงณัฐธิฌา  ขวัญใจยอดคีรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

๘ ต.ค.๒๕๕๙

เด็กหญิงวรรณชนก เชยกำเหนิด  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

Shared Website