กลุ่มงานอาคารสถานที่

  • ระบบแจ้งซ่อมแซมอาคารสถานที่

           แนะนำ Application SCT Maintenance เป็นระบบการบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมแซมงานฝ่ายอาคารสถานที่ผ่านโปรแกรม Glideapp ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนา Application Mobile เพื่อติดตั้งบน Smartphone หรือจะใช้งานผ่านเว็บ browser เพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ระบบแจ้งซ่อม ระบบอนุมัติ และระบบรายงานผล โดยจัดทำขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด การพบปะผู้คน และพัฒนาประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันในการบริหารงานในสถานศึกษา

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบแจ้งซ่อมแซม

คู่มือการใช้งานระบบซ่อมแซมอาคารสถานที่

หากพบปัญหาการใช้งานโปรดแจ้งฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนศรีจอมทอง

Shared Website