ครูสายชั้นระดับ ป.5

นายโชติ ณ รังษี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.5 ครูประจำชั้น ป.5/6

นางพัชริน ไชยาเลิศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางสิริสรบ์ ก้อนสุรินทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางปวีณา แก้ววงค์วาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสาวสุภาพร ใสนวล
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.5/4

นางสาวปิ่นทอง ทาสม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.5/5

นายสุทน สุปินโน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

นายศรีวัน คำพ่าย
ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Shared Website