ครูสายชั้นระดับ ป.3

นางกิ่งแก้ว ศรีจอมทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.3 ครูประจำชั้น ป.3/2

นางไพรวัลย์ ดรกันหา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวธิดารัตน์ ศิริกาศ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/3

นางเกษสุดา เงินคำคง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.3/4

นางสาวเหมือนดาว ตันเจริญ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/5

นางสาวพัสนันท์ กันทะวงค์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น
ป.3/6

นายปิยะณัฐ วงศ์ยะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.3/7

ว่าที่ ร.ต.ภัฑฐ์ธฬโชค  ปัญญาวัฒน์ธนกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุชิลา ปิโข่
ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ

Shared Website