โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัล

โรงเรียนศรีจอมทอง📣📣นำโดยท่านผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้วพร้อมด้วยนางสาวดวงมณี ทองนาเมือง นางเสรีรัตน์ ยอดสรรเสริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูโรงเรียนศรีจอมทอง🧡🧡ร่วมอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัล##โดยทีมวิทยากรนำโดยผศ.ดร.พงศ์กร จันทราช คณบดีคณะนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น##เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนศรีจอมทองได้โดยตรง###วันหยุดครูไม่หยุด##วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

Shared Website