การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(ONET)นักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2566 รุ่นลีลาวดี

น้องยังคงรักษามาตรฐาน⭐สร้างผลงานเต็มร้อยสมศักดิ์ศรี⭐คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าชาติแสนยินดี⭐เขตพื้นที่เราสูงกว่าทุกโรงเรียน⭐ตั้งเป้าหมายเรามุ่งสู่เป้าหมาย🌟ต่างขวนขวายหาความรู้มาอ่านเขียน🌟ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน🌟เน้นอ่านเขียนตั้งแต่ปฐมวัย🌟ผลสัมฤทธิ์พิชิตคะแนนร้อย😙มิท้อถอยทำได้ดีกว่าไหนไหน😙ขอบพระคุณทุกฝ่ายกำลังใจ😙หนูทำได้เป็นเด็กดีศรีจอมทอง😙😙😙##การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(ONET)นักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2566##รุ่นลีลาวดี##ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนคณะครูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6###ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน###ขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่าน###ที่สำคัญขอบใจน้องนักเรียนทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันรักษาคุณภาพและมาตรฐานของศรีจอมทอง

Shared Website