ค่ายวิชาการนักเรียน ป.๖ (ONET) วันเสารที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

เตรียมความพร้อมก่อนสอบระดับชาติ🙂มิให้ขาดต้องพร้อมอยู่เสมอ☺️มาตรฐานตัวชี้วัดฉันและเธอ🙂จำเสมอและเข้าใจในหลักการ🙂วันเสาร์หยุดแต่เรามิได้หยุด🙂รีบเร่งรุดหาความรู้ครูสื่อสาร🙂เรียนไม่เล่นเพิ่มพูนประสบการณ์🙂อีกไม่นานสอบONETสำเร็จเอย☺️##ค่ายวิชาการนักเรียนป.๖##วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

Shared Website