ประชุมเตรียมความพร้อมการวิเคราะห์แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนศรีจอมทอง##ประชุมเตรียมความพร้อม..การวิเคราะห์แบบทดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมนำผลการวิเคราะห์มาแก้ปัญหา..เพื่อพัฒนานักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566##วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566

Shared Website