วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ###การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน##วันนี้ที่ศรีจอมทอง 🧡🧡6 กันยายน 2566💯💯

Shared Website